Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Linker Media d.o.o.


1. Područje primjene

1.1. Opći uvjeti poslovanja Linker Media d.o.o. (u daljnjem tekstu Linker Media) reguliraju korištenje Linker Media usluga od strane Oglašivača te zajedno s narudžbom čine ugovor između Linker Medie i Oglašivača.

1.2. Ovi opći uvjeti uređuju i odnos Linker Media i Oglašivača vezano uz sklapanje ugovora, predmet ugovora te osobito odgovornost za sadržaj oglasa.

1.3. Ukoliko postoji nedosljednost između uvjeta definiranih u potpisanoj ili prihvaćenoj narudžbenici, onih upisanih u sučelje Linker platforme ili ovih uvjeta, biti će primjenjivi detalji kampanje upisani u sučelju Linker platforme.


2. Definicije pojmova

2.1. Linker Media – označava tvrtku LINKER MEDIA d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Makančeva 18, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 12011769420, MBS: 080793943.

2.2. Internet stranica - označava internet stranicu www.linker.hr i www.linker-media.net koja, sa svim svojim sadržajem, predstavlja vlasništvo Linker Medie. Svi podaci na Internet stranici prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.

2.3. Linker platforma – predstavlja softver digitalnu platformu koja se nalazi na internet adresi https://linker.hr i https://www.linker-media.net/, a koja predstavlja platformu za razmjenu sadržaja i distribuciju oglasa na uključenim portalima u oglašivačkoj Linker mreži, na način da posreduje između oglašivača i medija.

2.4. Linker mreža – predstavlja mrežu Nakladnika – medija, odnosno elektroničkih publikacija koji su ugovorni partneri Linker Medie i koji sudjeluju u razmjeni sadržaja i oglasa putem Linker platforme.

2.5. Oglašivač - pravna ili fizička osoba koja se obraća Linker Mediji s namjerom da postavi određeni oglas putem Linker platforme kod Nakladnika u Linker oglašivačkoj mreži uz određenu naknadu, a sve kako bi time pospješila pravni promet proizvoda, usluga, nekretnina, prava ili obveza, i/ili pridobila poslovne partnere i/ili u javnosti ostvarila ugled ili dobro ime.
U smislu ovih Općih uvjeta Oglašivača predstavljaju razne marketinške i slične agencije koje se u ime i za račun svojih klijenata obraćaju Linker Mediji s namjerom da postave određeni oglas putem Linker platforme. Takve Agencije prihvaćanjem ovih Općih uvjeta jamče da su s istim upoznate kao i da su s istima upoznale svoje klijente.

2.6. Narudžba – predstavlja sve parametre naručene usluge koju Oglašivač dostavlja ili putem e-maila, poštom, ili unosom podataka u Linker platformu.

2.7. Ugovor – ugovor o pružanju usluge oglašavanja putem Linker platforme koji sklapaju Linker Media i Oglašivač, a kojim se Linker Media obvezuje distribuirati prethodno dostavljeni sadržaj oglasa kod Nakladnika elektroničke publikacije (medijskim portalima), a Oglašivač se obvezuje unijeti sadržaj oglasa u Linker platformu sukladno svim važećim propisima vezanim uz oglašavanje te se za to obvezuje platiti naknadu Linker Mediji. Linker Media nije oglašivač niti oglašava sadržaj već posreduje između Nakladnika i Oglašivača u distribuciji - plasmanu oglasa.

2.8. Sklapanje ugovora – Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada su se Linker Media i Oglašivač usuglasili o bitnim sastojcima ugovora te se sklapa u pravilu:
• Elektronskim putem na daljinu – razmjenom e-mailova
• Slanjem narudžbe i potvrdom primitka iste od strane Linker Media
• Narudžbom kroz platformu (pokretanjem kampanje)
Linker Media ima pravo odbiti sklapanje ugovora, o čemu je dužna obavijestiti Oglašivača u roku od 2 radna dana od primitka narudžbenice.
Oglašivač jamči da su osobe koje se obraćaju Linker Mediji ovlaštene za sklapanje i ugovaranje uvjeta ugovora.

2.9. Nakladnik – predstavlja pravnu osobu koja dnevno ili periodično putem interneta objavljuje urednički oblikovani programski sadržaj u svrhu javnog informiranja i obrazovanja, putem medija – elektroničke publikacije.

2.10. Portal – predstavlja Nakladnika kao medij, elektroničku publikaciju na kojoj će se oglas prikazivati.

2.11. Oglas - predstavlja plaćenu obavijest čiju objavu naruči pravna ili fizička osoba s namjerom da time pospješi pravni promet proizvoda, usluga, nekretnina, prava ili obveza, pridobije poslovne partnere ili u javnosti ostvari ugled ili dobro ime. Oglašavanje se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu ili u svrhu samopromidžbe. Uz oglas će uvijek biti naznačeno da se radi o plaćenom oglasu na način da će biti naznačene riječi „Promo“, i/ili "Predloženi post" i/ili "Preporučeno za vas" i/ili "Promovirane priče" i/ili „Sponzorirano“ i sl.

2.12. Nativno oglašavanje – predstavlja način oglašavanja upotrebom plaćenih oglasa koji odgovaraju izgledu, osjećaju i funkciji medijskog formata u kojem se pojavljuju.

2.13. Odredišna stranica – označava jedinstvenu URL internet adresu / mjesto na webu na koje čitatelj dolazi klikom na oglas. Odredišnu stranicu određuje Oglašivač. To može biti web stranica Oglašivača, objavljeni tekst plaćenog PR članka, aplikacija, You Tube video i sl.

2.14. Klik - predstavlja svaki posjet čitatelja na oglas Oglašivača koji je realiziran putem Linker platforme Označen brojčano (100 klikova i sl.) predstavlja volumen usluge naručen od strane Oglašivača u Linker platformi, a definira se brojem naručenih klikova u kampanji. Nakon što se broj klikova ostvari u punom opsegu smatra se da je kampanja završena.

2.15. Kampanja – predstavlja sve radnje Oglašivača u pripremi oglasa, određivanju volumena oglašavanja, ciljane pubile te realizaciju prezentiranja proizvoda potrošaču. Da bi se kampanja putem Linker platforme pokrenula, potrebno je definirati broj klikova kampanje, iznos naknade za kampanju i cijenu klika te naravno postaviti sliku, tekst oglasa i odredišnu stranicu.

2.16. Korisnik / čitatelj – označava konzumenta oglasa/sadržaja (dalje: korisnik), odnosno čitatelja medijskog sadržaja Nakladnika u kojem se oglas distribuira.

2.17. Prigovor – označava pritužbu korisnika vezano uz sadržaj oglasa.


3. Usluge

3.1. Linker Media vlasnik je Linker platforme koja služi za nativno oglašavanje i razmjenu sadržaja na uključenim portalima u Linker oglašivačkoj mreži. Putem Linker platforme kroz oglašivačku mrežu uključenih portala prikazuju se oglasi koji vode do odredišne stranice koju je definirao Oglašivač.
Linker Media nije Oglašivač, nema saznanja o karakteristikama i svojstvima proizvoda i usluga koje se oglašavaju, ne jamči za iste, već isključivo posreduje u distribuciji oglasa. Prema korisnicima isključivu odgovornost za sadržaj oglasa ima Oglašivač.

3.2. Linker Media se obvezuje da će prikazivati oglase prema grafičkim, tekstualnim, vremenskim i drugim odrednicama postavljenima ili definiranima od strane Oglašivača sve do vremenskog isteka kampanje i/ili do trenutka ostvarenja naručenih klikova (odnosno utroška uplaćene naknade).

3.3. Linker Media ne može uvijek garantirati plasman, pozicioniranje ili vrijeme isporuke sadržaja oglasa kao niti cjelokupnu isporuku naručenih klikova u definiranom razdoblju trajanja kampanje, odnosno prikazivanja oglasa, ali će putem Linker platforme nastojati u najboljoj namjeri zadovoljiti sve uvjete iz narudžbenice.

3.4. Oglašivač plaća naknadu isključivo za isporučene klikove, a isporuka klikova ovisi i o uspješnosti i sadržaju medijske kampanje koju definira Oglašivač.


4. Sadržaj oglasa

4.1. Sav sadržaj, proizvod i/ili usluge moraju poštivati lokalna ograničenja te važeće zakone i propise oglašavanja ovisno u kojoj državi se odvija oglašavanje, za što je isključivo odgovoran Oglašivač.

4.2. Oglašivač je odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno pisano obavijestio Linker Mediu.

4.3. Oglašivači su sami odgovorni prema Korisnicima, Nakladnicima i svim trećim osobama za sadržaj oglasa te dostavljanjem istog Linker Mediji izričito potvrđuju da njihov oglas odgovara zakonskim odredbama.

4.4. Linker Media kao posrednik u oglašavanju ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kojeg oglasa.

4.5. Oglašivač se izričito obvezuje da neće dostavljati oglase sljedećeg sadržaja:
• oglašavanje oružja i streljiva, pirotehničkih sredstava,
• duhana i duhanskih proizvoda,
• lijekova i medicinskih postupaka koji su dostupni jedino na liječnički recept,
• droge, alkohola i alkoholnih pića
• informiranja i/ili bilo kakvog oglašavanja stranih igara na sreću, kao i stranih priređivača igara na sreću, osim ukoliko može jamčiti da je ta vrsta oglasa dopuštena u državi oglašavanja u kojoj se oglas prikazuje. U svakom slučaju Oglašivač ima isključivu odgovornost za sadržaj oglasa.

4.6. Oglašivač prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja prihvaća isključivu odgovornost za sadržaj oglasa te potvrđuje da je upoznat s pravilima oglašavanja, pravilima zaštite potrošača te osobito prihvaća sljedeće:
• Oglasi moraju biti vjerodostojni, istiniti i potpuni
• Proizvod koji se oglašava mora zadovoljavati sve zakonske standarde i procedure vezane uz plasman i prodaju proizvoda
• Zabranjeno je zavaravajuće oglašavanje koje na bilo koji način dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente
• Zabranjeno je oglašavanje krivotvorenih proizvoda
• Oglas i Odredišna stranica oglasa ne smiju sadržavati zavaravajuće poslovne prakse i to osobito
> lažno tvrditi da će proizvod biti dostupan samo u vrlo ograničenom razdoblju ili da će biti dostupan jedino pod posebnim uvjetima u vrlo ograničenom razdoblju, a radi navođenja potrošača da odmah donese odluku o kupnji,
> tvrditi ili na drugi način stvarati dojam da se proizvod može zakonito prodati, kada to nije slučaj
> lažno tvrditi da proizvod može izliječiti bolest, disfunkcionalnost ili malformaciju
> navođenje da su recenzije proizvoda dali potrošači koji su doista koristili ili kupili proizvod bez poduzimanja razumnih i proporcionalnih koraka kako bi se provjerilo da te recenzije doista potječu od takvih potrošača
> podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda
• Odredišna stranica mora sadržavati obavijest o načinu podnošenja prigovora u slučaju plasmana robe i usluga

4.7. Linker Media ima pravo odbijanja ili uklanjanja sadržaja oglasa, zaustavljanja kampanja i/ili zabrane pristupa oglašivača platformi u slučaju plasiranja bilo kojeg od navedenih zabranjenih sadržaja iz točke 4.5. kao i u slučaju sadržaja:
• koji je uvredljiv, prijeteći ili neprimjeren
• koji je opasan ili promovira opasno ponašanje
• koji uključuje lažna obećanja, prevare ili ilegalne aktivnosti
• koji je zastrašujući, alarmantan, šokantan ili bizaran
• koji potiče mržnju, diskriminaciju, zlostavljanje, intoleranciju ili eksploataciju
• koji direktno prikazuje osobne informacije ili osjetljive informacije bez izričitog pristanka osobe.

4.8. U slučaju da Linker Media zaprimi prigovor (pritužbu) Korisnika na objavljeni oglas Linker Media će uputiti prigovor Oglašivaču na daljnje postupanje, uz obavijest o tome Korisniku.


5. Detalji kampanja

5.1. Plaćanje: Prije pokretanja kampanja Linker Media zadržava pravo na avansnu uplatu naknade potrebne za isporuku kampanje. U tom slučaju oglasi unutar kampanje mogu krenuti s prikazivanjem tek nakon što Linker Media evidentira ugovorenu naknadu na svom računu.

5.2. Broj klikova prikazanih u Linker platformi jedini su relevantni podaci na temelju kojih se računa utrošenost naknade te Oglašivač nema nikakvih prava na prigovor vezano uz navedeno i prihvaća softverski algoritam platforme kao neovisan i objektivan.

5.3. Vođenje kampanja: Oglašivač razumije i pristaje na prihvaćanje odgovornosti za vlastita postupanja u Linker platformi tijekom postavljanja i vođenja kampanje. Linker Media neće pregledavati aktivnosti Oglašivača u njegovom korisničkom sučelju te nije odgovorna za pogreške Oglašivača.

5.4. Linker Media će samostalno, prema ugovorenim uvjetima upisivati naknadu kampanje prije početka prikazivanja oglasa.

5.5. Linker Media ima diskrecijsko pravo odbiti suradnju/objavu oglasa, sukladno odredbi čl. 2.7. ovih Općih uvjeta.

5.6. Otkazivanje kampanja: Prilikom narudžbe kampanje Oglašivač treba definirati početak i kraj trajanja kampanje. Kampanja može biti prekinuta ili zaustavljena od strane Oglašivača pisanim putem unutar dva radna dana ili samostalno putem platforme.

5.7. Linker Media također ima pravo zaustavljanja kampanje ili oduzimanja prava Oglašivaču za korištenje usluga Linker platforme ako iz bilo kojeg razloga vjeruje da je Oglašivač prekršio odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.


6. Uvjeti korištenja i ograničenja odgovornosti

6.1. Oglašivač se obvezuje da neće koristiti Linker platformu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi u Linker platformu ili distribuirati putem Linker platforme bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Linker platformi.

6.2. Oglašivač osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način Linker platformu i Internet stranice osim za ugovorene svrhe i/ili informiranje o uslugama Linker Medie.

6.3. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranicama i Linker platformi ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Linker Medie ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Linker Mediji ili bilo kojoj trećoj strani.

6.4. Linker Media se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana uz korištenje Internet stranica i Linker platforme, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranica i Linker platforme.

6.5. Linker Media se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranice i Linker platformu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranica i Linker platforme, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovorna.

6.6. Linker Media ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranicama i Linker platformi. Linker Media također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Oglašivaču time što se oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica i Linker platforme. Oglašivač preuzima cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranica i Linker platforme.

6.7. Internet stranice i Linker platforma mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste Internet stranice nisu u vlasništvu Linker Medie, niti Linker Media ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Linker Media se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih Internet stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Oglašivača te Linker Medie za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

6.8. Linker Media zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.


7. Vlasništvo sadržaja i podataka

7.1. Vlasništvo sadržaja: Oglašivač ima vlasništvo nad intelektualnim pravima unutar oglašivačkog sadržaja prikazanog na oglasima i odredišnoj stranici.

7.2. Vlasništvo podataka: Linker Media podatke obrađuje sukladno Politici privatnosti, a u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.


8. Povjerljivost

8.1. Obje strane pristaju poštivati „Povjerljive podatke“ (definirani u nastavku) koje jedna stranka otkriva drugoj povezanih sa zajedničkom suradnjom i ovim Općim uvjetima poslovanja.

8.2. Stranka koja prima povjerljive informacije neće ih otkriti trećoj strani ili koristiti za neku drugu svrhu, osim u vezi s njegovim pravima i obavezama definiranim u ovim Općim uvjetima poslovanja.

8.3. Povjerljivi podaci uključuju sve informacije povezane s bilo kojom od stranaka ili njihovim podružnicama ili partnerima koji nisu općenito poznati javnosti, informacije koje su označene kao povjerljive ili vlasničke što uključuje i uvjete ugovornog odnosa između stranaka (narudžbenica, mail prepiska i sl.).

8.4. Povjerljive informacije ne uključuju informacije koje su u vrijeme objavljivanja ili nakon toga postale dio javne domene putem drugih izvora, informacije koje su u vrijeme objavljivanja bile u zakonskom posjedu strane primatelja, informacije koje su samostalno razvijene od strane primatelja bez korištenja povjerljivih podataka ili naknadno pribavljene informacije od treće strane koja ne podliježe obvezi povjerljivosti u odnosu na objavljene podatke.

8.5. Povjerljive informacije će se čuvati u najstrožem povjerenju i štititi će se svim razumnim i potrebnim sigurnosnim mjerama. Stranka koja prima povjerljive informacije neće ih otkrivati nikome osim zaposlenicima koji imaju potrebu znati te informacije te koji su vezani jednakom obavezom čuvanja povjerljivosti. Bilo koja stranka može otkriti povjerljive informacije nužno potrebne za udovoljavanje zahtjevima svakog sudskog naloga, zakona ili vladine agencije.


9. Zaštita podataka

9.1. Uz poštivanje svih primjenjivih zakona (uključujući Opću Uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679) svaka stranka je pojedinačno odgovorna za poštivanje relevantnih obavijesti i dobivanje relevantnih suglasnosti.

9.2. U mjeri u kojoj je potrebno, stranke će surađivati u zadovoljavanju zahtjeva pošiljatelja i provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje sprječavaju slučajno ili nezakonito uništenje i gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje ili pristup osobnim podacima. Stranke će na svojim web stranicama održavati i prikazivati lako dostupne politike privatnosti koje definiraju upotrebu bilo kojeg kolačića putem korištenih usluga i uključuje pojedinosti o sigurnosnim kontrolama svake stranke.


10. Nadležni sud i mjerodavno pravo

10.1. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu uz primjenu prava Republike Hrvatske.

10.2. Mjerodavno pravo za sve Ugovore zaključene temeljem korištenja Linker platforme je pravo Republike Hrvatske.


11. Izmjena Općih uvjeta

11.1. Linker Media je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman usluga, druge podatke vezane uz oglašavanje kao i sav ostali sadržaj Internet stranica i Linker platforme, pod uvjetom javne objave na Internet stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Linker Media bilo kakve odgovornosti.

11.2. Za naručivanje usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe usluge.Verzija 1.3.


Zagreb, 27.02.2023.g.

Kako bi poboljšali funkcionalnost stranice, Linker.hr koristi kolačiće (cookies). Više o kolačićima pročitajte u Politika privatnosti. Slažem se